ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๕ (27/08/2564)


เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๕ จำนวน ๑๒๕ คน ในหัวข้อ"บทบาทและภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญ” โดยผ่านโปรแกรม Zoom  ห้องประชุม / ชั้น  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร