ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่วุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด (07/09/2564)


เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่วุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ณ อาคารที่ทำการศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร