ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในการให้โอวาทและแสดงความยินดีในโอกาสที่นักศึกษาหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) และข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (09/09/2564)


เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในการให้โอวาทและแสดงความยินดีในโอกาสที่นักศึกษาหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) และข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๔/๒ ชั้น ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร