เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ คณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพ พนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ ๑” รุ่นที่ ๕ ในรูปแบบออนไลน์ (15/09/2564)


เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "บทบาท หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ” แก่คณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "วิชาชีพ พนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ ๑” รุ่นที่ ๕ จำนวน ๔๔ ราย ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร