ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีอัญเชิญพระไตรปิฏกพระราชทานประดิษฐาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ สำหรับจัดแสดงนิทรรศการในโครงการสัมมนาวิชาการ “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล” เนื่องในงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (16/09/2564)


เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นางวิภาวรรณ หะวานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร และนายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะร่วมพิธีอัญเชิญพระไตรปิฎก พระราชทานประดิษฐาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๒ ชุด ได้แก่ พระไตรปิฎกปาฬิ อักษรโรมัน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานแก่ศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๔๐ เล่ม และพระไตรปิฎกปาฬิ ฉบับจุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราชอักขระสยาม ซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานแก่ศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๔๐ เล่ม สำหรับจัดแสดงนิทรรศการในโครงการสัมมนาวิชาการ "พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล" เนื่องในงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖) และการเฉลิมฉลองในพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพิธีอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาประดิษฐาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร