ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอบทความ ในการประชุมสมาชิกองค์การ ความร่วมมืออิสลาม (OIC) / รัฐผู้สังเกตการณ์ (J-OIC) ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “Constitutionalism, Human Rights and Judicial Justice in a Non-Muslim State : Thailand” (16/09/2564)


นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมการประชุมและมอบหมายให้นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นำเสนอบทความ ในการประชุมสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)/ รัฐผู้สังเกตการณ์ (J-OIC) ครั้งที่ ๒ โดยมีศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ ณ เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายใต้หัวข้อ "Constitutionalism, Human Rights and Judicial Justice in a Non-Muslim State : Thailand” ผ่านระบบการประชุมเสมือนจริง (Virtual Meeting) ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร